Tháng Ba 21, 2023

Tìm số nguyên x biết (-12)$^{2}$.x = 56 + 10.13x

Tìm số nguyên x biết (-12)$^{2}$.x = 56 + 10.13x

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Hướng dẫn

Ta có:

(-12)$^{2}$.x = 56 + 10.13x

144x = 56 + 130x

144x – 130x = 56

14x = 56

x = 4

Chọn đáp án B