Tháng Ba 24, 2023

Tìm chiều dài cuả một đoạn đường, biết rằng 4/7 đoạn đường đó dài 40km

Tìm chiều dài cuả một đoạn đường, biết rằng 4/7 đoạn đường đó dài 40km

A. 75km

B. 48km

C. 70km

D. 80km

Hướng dẫn

Chiều dài doạn đường đó là:

Vậy chiều dài đoạn đường là

Chọn đáp án C

Hướng dẫn

Theo định nghĩa người ta gọi là phân số khi cả tử và mẫu đều là số nguyên và mẫu khác 0

⇒ -1/4; 2/-7 là phân số.