Tháng Tư 16, 2024

Thực hiện các phép tính sau a) (-15) + (-40)     b) (+13) + (+37)     c) (-25) + (-19)

Thực hiện các phép tính sau

a) (-15) + (-40)     b) (+13) + (+37)     c) (-25) + (-19)

Hướng dẫn

a) Ta có: (-15) + (-40) = -(15 + 40) = -55

b) Ta có: (+13) + (+37) = +(13 + 37) = 50

c) Ta có: (-25) + (-19) = -(25 + 19) = -44