Tháng Mười Một 28, 2021

Thuế ngoại đạo ở Ấn Độ thời kì Vương triều Hồi giáo Đêli là loại thuế gì?

Thuế ngoại đạo ở Ấn Độ thời kì Vương triều Hồi giáo Đêli là loại thuế gì?

A. Thuế dành cho những người theo đạo Phật

B. Thuế dành cho những người theo đạo Hinđu

C. Thuế dành cho những người không phải người Ấn Độ

D. Thuế dành cho những người không theo đạo Hồi

Hướng dẫn

Đáp án: D