Tháng Một 21, 2022

This jacket is ………………….. the others we’ve just seen.

This jacket is ………………….. the others we’ve just seen.

A. far most expensive

B. father more expensive than

C. further more expensive

D. far more expensive

Câu trả lời là: B là đáp án đúng