Tháng Ba 1, 2024

Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Điều kiện về quốc tịch để đăng ký dự tuyển công chức là gì?

Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Điều kiện về quốc tịch để đăng ký dự tuyển công chức là gì?

A. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam

B. Có thể có 2 quốc tịch, trong đó có 1 quốc tịch Việt Nam

C. Bất cứ quốc tịch nào

D. Cả 3 ý trên đều sai

Câu trả lời là: A là đáp án đúng