Tháng Một 21, 2022

Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi và Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai

Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi và Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai

A. đã góp phần làm thay đổi sâu sắc bản đồ chính trị thế giới.

B. đã góp phần làm phá sản hoàn toàn chiến lược toàn cầu của Mĩ.

C. là yếu tố quyết định sự xuất hiện của xu thế toàn cầu hóa.

D. là yếu tố quyết định sự xuất hiện của xu thế hòa hoãn Đông – Tây.

Hướng dẫn

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 72.

Cách giải:

Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi và Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã góp phần làm thay đổi sâu sắc bản đồ chính trị thế giới.

Chọn A