File pdf: Tải về Câu 10: Mỗi cạnh của hình đa diện là cạnh chung của bao nhiêu mặt. A. Ba mặt. B. Hai mặt. C. Ít hơn hai mặt. D. Ít nhất ba mặt. Câu 13: Một người gửi tiết kiệm với lãi suất \(8,4\% \) một năm và lãi hằng năm được nhập