Tháng Mười Một 27, 2021

Sau khi thành lập, nhà Đường ở Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường bộ máy cai trị, ngoại trừ

Sau khi thành lập, nhà Đường ở Trung Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường bộ máy cai trị, ngoại trừ

A. Củng cố bộ máy triều đình, với quyền lực tuyệt đối của hoàng đế

B. Cử người thân tín cai quản các địa phương

C. Cử những người thân tộc và các công thần giữ chức Tiết độ sứ cai trị các vùng biên cương

D. Xóa bỏ chế độ tiến cử quan lại

Hướng dẫn

Đáp án: D