Tháng Mười Một 28, 2021

Quyền “miễn trừ” mà nhà vua trao cho lãnh chúa là

Quyền “miễn trừ” mà nhà vua trao cho lãnh chúa là

A. Nhà vua không can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa lớn

B. Quyền không phải đóng thuế của một số lãnh chúa lớn

C. Quyền không phải quỳ lạy mỗi khi yết kiến nhà vua của một số lãnh chúa lớn

D. Quyền miễn đóng góp về mặt quân sự mỗi khi có chiến tranh của một số lãnh chúa

Hướng dẫn

Đáp án: A