Tháng Mười 26, 2021

: Qui luật phân li độc lập các cặp tính trạng được thể hiện ở:

: Qui luật phân li độc lập các cặp tính trạng được thể hiện ở:
A. Con lai luôn đồng tính
B. Con lai luôn phân tính
C. Sự di truyền của các cặp tính trạng không phụ thuộc vào nhau
D. Con lai thu được đều thuần chủng

Hướng dẫn

Qui luật phân li độc lập các cặp tính trạng được thể hiện ở sự di truyền của các cặp tính trạng không
phụ thuộc vào nhau.
Đáp án cần chọn là: C