Tháng Mười 19, 2021

Quan sát trường hợp minh họa sau đây và hãy xác định đột biến này thuộc dạng nào?

Quan sát trường hợp minh họa sau đây và hãy xác định đột biến này thuộc dạng nào?
ABCDEFGH → ABCDEFG
A. Mất đoạn nhiễm sắc thể
B. Đảo đoạn nhiễm sắc thể.
C. Lặp đoạn nhiễm sắc thể
D. Chuyển đoạn nhiễm sắc thể.

Hướng dẫn

Mất đoạn nhiễm sắc thể H.
Đáp án cần chọn là: A