Tháng Bảy 7, 2022

Phrasal verb (cụm động từ)

01-CỤM ĐỘNG TỪ (PHRASAL VERBS) – P 1 ⇒ Tải về
02-CỤM ĐỘNG TỪ (PHRASAL VERBS) – P 2 ⇒ Tải về
03-CỤM ĐỘNG TỪ (PHRASAL VERBS) – P 3 ⇒ Tải về
04-CỤM ĐỘNG TỪ (PHRASAL VERBS) – P 4 ⇒ Tải về