Tháng Mười 22, 2021

Phản xạ ở động vật khác cảm ứng ở thực vật ở đặc điểm nào sau đây ?

Phản xạ ở động vật khác cảm ứng ở thực vật ở đặc điểm nào sau đây ?
A. Phản xạ ở động vật diễn ra nhanh hơn.
B. Phản xạ ở động vật dễ nhận biết hơn.
C. Phản xạ ở động vật chính xác hơn.
D. Cả A, B và C.

Hướng dẫn

– Ở thực vật:
+ Cảm ứng thường là các phản ứng diễn ra chậm, gồm ứng động và hướng động
+ Do các thành phần bên trong thực hiện.
– Ở động vật:
+ Phản xạ ở động vật diễn ra nhanh hơn
+ Có sự tham gia của hệ thần kinh
Đáp án cần chọn là: D