Tháng Ba 24, 2023

Phân số nào dưới đây bằng với phân số -2/5 ?

Phân số nào dưới đây bằng với phân số -2/5 ?

A. 4/10

B. -6/15

C. 6/15

D. -4/-10

Hướng dẫn

Đáp án A : Vì -2.10 ≠ 4.5 nên -2/5 ≠ 4/10 ⇒ A sai

Đáp án B: Vì (-2).15 = (-6).5 nên -2/5 = -6/15 ⇒ B đúng

Đáp án C: (-2).15 ≠ 6.5 nên -2/5 ≠ 6/15 ⇒ C sai

Đáp án D: Vì -2.(-10) ≠ (-4).5 nên -2/5 ≠ -4/-10 ⇒ D sai

Chọn đáp án B