Tháng Mười 25, 2021

Phần lõi của HIV chứa bao nhiêu phân tử ARN?

Phần lõi của HIV chứa bao nhiêu phân tử ARN?
A. 4
B. 2
C. 3
D. 1

Hướng dẫn

Phần lõi của HIV chứa 2 phân tử ARN.
Đáp án cần chọn là: B