Tháng Mười 25, 2021

Ở nữ giới, hoocmôn nào có vai trò kích thích trứng chín và rụng ?

Ở nữ giới, hoocmôn nào có vai trò kích thích trứng chín và rụng ?
A. Ơstrôgen
B. Prôgestêrôn
C. FSH
D. LH

Hướng dẫn

LH có vai trò kích thích trứng chín và rụng.
Đáp án cần chọn là: D