Tháng Mười 23, 2021

Ở người, hoạt động nào dưới đây chịu sự điều khiển của vỏ não?

Ở người, hoạt động nào dưới đây chịu sự điều khiển của vỏ não?
A. Thải nước tiểu
B. Co bóp dạ dày
C. Dãn mạch máu dưới da
D. Co đồng tử

Hướng dẫn

Ở người, hoạt động chịu sự điều khiển của vỏ não là thải nước tiểu
Đáp án cần chọn là: A