Tháng Mười 17, 2021

Ở một loài động vật (2n=40). Có 5 tế bào sinh dục chín thực hiện quá trình giảm phân. Số nhiễm sắc thể có trong tất cả các tế bào con sau giảm phân là:

Ở một loài động vật (2n=40). Có 5 tế bào sinh dục chín thực hiện quá trình giảm phân. Số
nhiễm sắc thể có trong tất cả các tế bào con sau giảm phân là:
A. 300.
B. 200.
C. 100.
D. 400.

Hướng dẫn

Trong giảm phân, NST chỉ nhân đôi duy nhất 1 lần
Số NST trong tất cả tế bào con là: 5 × 2 × 40 = 400 NST
Đáp án cần chọn là: D