Tháng Mười 17, 2021

Ở kì giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép xếp thành mấy hàng trên mặt phẳng xích đạo?

Ở kì giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép xếp thành mấy hàng trên mặt phẳng xích
đạo?
A. 1 hàng
B. 2 hàng
C. 3 hàng
D. 4 hàng

Hướng dẫn

Ở kì giữa của quá trình nguyên phân, các NST kép xếp thành 1 hàng trên mặt phẳng xích đạo.
Đáp án cần chọn là: A