Tháng Mười Một 27, 2021

Nước đóng vai trò tích cực trong việc phổ biến văn hóa truyền thống Ấn Độ ra bên ngoài là

Nước đóng vai trò tích cực trong việc phổ biến văn hóa truyền thống Ấn Độ ra bên ngoài là

A. PanđiaB. Pala

C. MagađaD. Palava

Hướng dẫn

Đáp án: D