Tháng Mười 22, 2021

Nơron có chức năng gì ?

Nơron có chức năng gì ?
A. Cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh
B. Tiếp nhận và xử lí các kích thích
C. Trả lời các kích thích
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Chức năng của noron: cảm ứng và dẫn truyền xung thần kinh.
Đáp án cần chọn là: A