Tháng Sáu 9, 2023

Nội dung nào dưới đây là đặc điểm của cơ quan Nhà nước?

Nội dung nào dưới đây là đặc điểm của cơ quan Nhà nước?

A. Tính không vụ lợi

B. Tính lệ thuộc vào chính trị và hệ thống chính trị

C. Tính quyền lực Nhà nước

D. Tính dân chủ.

Câu trả lời là: C là đáp án đúng