Tháng Mười 3, 2023

Những vấn đề môi trường của các nước phát triển chủ yếu gắn với những tác động môi trường do sự

Những vấn đề môi trường của các nước phát triển chủ yếu gắn với những tác động môi trường do sự

A. Phát triển du lịch.

B. Phát triển nông nghiệp.

C. Phát triển công nghiệp.

D. Phát triển ngoại thương.

Hướng dẫn

Đáp án: C

Giải thích: Mục II, SGK/162 địa lí 10 cơ bản.