Tháng Mười Một 27, 2021

Người Rôma đã tính được một năm có bao nhiêu ngày và bao nhiêu tháng

Người Rôma đã tính được một năm có bao nhiêu ngày và bao nhiêu tháng

A. Có 360 ngày và 11 tháng

B. Có 365 ngày và 12 tháng

C. Có 365 ngày và ¼ ngày, với 12 tháng

D. Có 366 ngày và 12 tháng

Hướng dẫn

Đáp án: C