Tháng Mười Một 28, 2021

Người phương Đông cổ đại đã sáng tạo ra nhiều loại chữ, ngoại trừ

Người phương Đông cổ đại đã sáng tạo ra nhiều loại chữ, ngoại trừ

A. Chữ tượng hình.

B. Chữ tượng ý.

C. Hệ chữ cái A, B, C.

D. Chữ hình nêm

Hướng dẫn

Đáp án: B