Tháng Mười Một 28, 2021

Người Hi Lạp đã có hiểu biết về Trái Đất và hệ Mặt Trời như thế nào?

Người Hi Lạp đã có hiểu biết về Trái Đất và hệ Mặt Trời như thế nào?

A. Trái Đất có hình đĩa dẹt

B. Trái Đất có hình quả cầu tròn và Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất

C. Trái Đất có hình quả cầu tròn

D. Trái Đất có hình đĩa dẹt và Trái Đất quay quanh Mặt Trời

Hướng dẫn

Đáp án: B