Tháng Mười Một 28, 2021

Người được nhân dân Ấn Độ suy tôn “Đấng chí tôn”là

Người được nhân dân Ấn Độ suy tôn “Đấng chí tôn”là

A. Babua

B. Acơba

C. Giahanghia

D. Sa Hagian

Hướng dẫn

Đáp án: B