Tháng Mười Một 28, 2021

Nền kinh tế Trung Quốc dưới thời Minh có đặc điểm gì nổi bật?

Nền kinh tế Trung Quốc dưới thời Minh có đặc điểm gì nổi bật?

A. Xuất hiện nhiều xưởng thủ công lớn

B. Thành thị mọc lên rất nhiều và rất phồn thịnh

C. Xây dựng hoàn chỉnh bộ máy quân chủ chuyên chế tập quyền

D. Kinh tế hàng hóa phát triển, mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện

Hướng dẫn

Đặc điểm nổi bật nhất của Trung Quốc thời Minh là kinh tế hàng hóa phát triển, mầm mống quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển.

– Một số nghề đã có những xưởng thủ công lớn.

– Các nhà buôn xuất hiện và hoạt động tích cực.

– Các thành thị mọc lên nhiều và rất phồn thịnh. Bắc Kinh vừa là trung tâm chính trị vừa là trung tâm kinh tế lớn.

Đáp án cần chọn là: D