Tháng Mười 24, 2021

Một người phụ nữ bình thường có khoảng bao nhiêu trứng đạt đến độ trưởng thành ?

Một người phụ nữ bình thường có khoảng bao nhiêu trứng đạt đến độ trưởng thành ?
A. 2000 trứng
B. 400 trứng
C. 1000 trứng
D. 800 trứng

Hướng dẫn

Chỉ có khoảng 400 trứng đạt đến tuổi trưởng thành.
Đáp án cần chọn là: B