Tháng Mười 17, 2021

Một gam lipit khi được ôxi hoá hoàn toàn sẽ giải phóng ra bao nhiêu năng lượng ?

Một gam lipit khi được ôxi hoá hoàn toàn sẽ giải phóng ra bao nhiêu năng lượng ?
A. 4,3 kcal
B. 5,1 kcal
C. 9,3 kcal
D. 4,1 kcal

Hướng dẫn

Một gam lipit khi được ôxi hoá hoàn toàn sẽ giải phóng ra 9,3 kcal.
Đáp án cần chọn là: C