Tháng Mười 22, 2021

Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố ?

Một cung phản xạ được xây dựng từ bao nhiêu yếu tố ?
A. 5 yếu tố
B. 4 yếu tố
C. 3 yếu tố
D. 6 yếu tố

Hướng dẫn

Một cung phản xạ được xây dựng từ 5 yếu tố
Đáp án cần chọn là: A