Tháng Mười Một 28, 2021

Mỗi nội dung ở cột bên trái gắn với triều đại phong kiến Trung Quốc nào ở cột bên phải? 1. Chế độ phong kiến Trung Quốc 2. Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao 3. Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện Trung Quốc 4. Chế độ phong kiến Trung Quốc suy vonga) Đường b) Tần, Hán c) Thanh d) Minh

Mỗi nội dung ở cột bên trái gắn với triều đại phong kiến Trung Quốc nào ở cột bên phải?

1. Chế độ phong kiến Trung Quốc

2. Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao

3. Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện Trung Quốc

4. Chế độ phong kiến Trung Quốc suy vonga) Đường

b) Tần, Hán

c) Thanh

d) Minh

A. 1 – b; 2 – a; 3 – d; 4 – c.

B. 1 – c; 2 – d; 3 – a; 4 – b.

C. 1 – a; 2 – b; 3 – c; 4 – d.

D. 1 – b; 2 – a; 3 – c; 4 – d.

Hướng dẫn

Đáp án: A