Tháng Mười 23, 2021

Mỗi ngày, một người bình thường thải ra khoảng bao nhiêu lít nước tiểu ?

Mỗi ngày, một người bình thường thải ra khoảng bao nhiêu lít nước tiểu ?
A. 1,5 lít
B. 2 lít
C. 1 lít
D. 0,5 lít

Hướng dẫn

Mỗi ngày, một người bình thường thải ra khoảng 1,5 lít nước tiểu.
Đáp án cần chọn là: A