Tháng Mười 23, 2021

Mô cơ vân có đặc điểm :

Mô cơ vân có đặc điểm :
A. Tế bào thuôn nhọn hai đầu.
B. Tế bào hình sợi.
C. Gồm nhiều sợi cơ có vân ngang.
D. Tế bào không có vân ngang.

Hướng dẫn

Cơ vân có đặc điểm các tế bào dài, có nhiều sợi cơ, có vân ngang.
Đáp án cần chọn là: C