Tháng Tư 2, 2023

Một lớp học có 30 học sinh , trong lớp đó có 6 em học sinh giỏi toán . Hãy tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi toán so với số học sinh cả lớp?

Một lớp học có 30 học sinh , trong lớp đó có 6 em học sinh giỏi toán . Hãy tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi toán so với số học sinh cả lớp?

A. 25%

B. 35%

C. 20%

D. 40%

Hướng dẫn

Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi toán so với số học sinh cả lớp là:

Vậy số học sinh giỏi Toán chiếm 20% số học sinh cả lớp

Chọn đáp án C