Tháng Mười 26, 2021

Loại dịch tiêu hoá nào dưới đây có vai trò nhũ tương hoá lipit ?

Loại dịch tiêu hoá nào dưới đây có vai trò nhũ tương hoá lipit ?
A. Dịch tuỵ
B. Dịch mật
C. Dịch vị
D. Dịch ruột

Hướng dẫn

Dịch mật vai trò nhũ tương hoá lipit.
Đáp án cần chọn là: B