Tháng Mười 23, 2021

: Khi lai giữa hai cơ thể bố mẹ…..(I)…. khác nhau về một cặp….(II)….. tương phản thì con lai ở F1 đều…..(III)….. về tính trạng của bô hoặc của mẹ và ở F2 có sự phân li tính trạng với tỉ lệ xấp xỉ….. (IV)…… I, II, III, IV lần lượt là:

: Khi lai giữa hai cơ thể bố mẹ…..(I)…. khác nhau về một cặp….(II)….. tương phản thì con lai ở
F1 đều…..(III)….. về tính trạng của bô hoặc của mẹ và ở F2 có sự phân li tính trạng với tỉ lệ xấp xỉ…..
(IV)……
I, II, III, IV lần lượt là:
A. thuần chủng, tính trạng, đồng loạt giống nhau, 75% trội: 25% lặn
B. cùng loài, tính trạng, đồng loạt giống nhau, 50% trội: 50% lặn
C. bất kì, tính trạng trội, thể hiện sự giống và khác nhau, 75% trội: 25% lặn
D. cùng loài, gen trội, đồng loạt giống nhau, 50% trội: 50% lặn

Hướng dẫn

Khi lai giữa hai cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản thì con
lai ở F1 đều đồng loạt giống nhau về tính trạng của bô hoặc của mẹ và ở F2 có sự phân li tính
trạng với tỉ lệ xấp xỉ 75% trội:25% lặn
Đáp án cần chọn là: A