Tháng Mười 22, 2021

: Kểt thúc kì cuối của giảm phân I, số NST trong tế bào là:

: Kểt thúc kì cuối của giảm phân I, số NST trong tế bào là:
A. n NST kép
B. n NST đơn
C. 2n NST kép
D. 2n NST đơn

Hướng dẫn

Ở kì cuối của giảm phân I, Các nhiễm sắc thể kép nằm gọn trong 2 nhân mới được tạo thành với số
lượng là bộ nhiễm sắc thể đơn bội kép
Đáp án cần chọn là: A