Tháng Mười 26, 2021

: Kết quả của giảm phân I các NST nằm gọn trong nhân với số lượng:

: Kết quả của giảm phân I các NST nằm gọn trong nhân với số lượng:
A. 2n đơn
B. n kép
C. n đơn
D. 2n kép

Hướng dẫn

Kết thúc giảm phân I ta thu được 2 tế bào con có bộ NST n kép.
Đáp án cần chọn là: B