Tháng Ba 3, 2024

Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ dưới đây:

Kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ dưới đây:

A. MN; MQ; NQ; ML; LP; MP; NP; QL

B. MN; MQ; NQ; ML; LP; MP

C. MN; MQ; NQ; ML; MP; NP

D. MN; MQ; ML; LP; MP; NP

Hướng dẫn

Các đoạn thẳng có trên hình vẽ là: MN; MQ; NQ; ML; LP; MP; NP; QL

Chọn đáp án A.