Tháng Ba 24, 2023

[ins]Her [/ins]uncle lived [ins]in[/ins] Barcelona [ins]for[/ins] several years, [ins]which[/ins] he taught Spanish.

[ins]Her [/ins]uncle lived [ins]in[/ins] Barcelona [ins]for[/ins] several years, [ins]which[/ins] he taught Spanish.

A. her

B. in

C. for

D. which
Xem đáp án
Đáp án: D
Giải thích: sửa which ⇒ where
Where thay thế cho Barcelona
Dịch: Bác của cô ấy sống ở Barcelona trong vài năm, nơi đó ông ấy dạy tiếng Tây Ban Nha.