Tháng Mười Một 28, 2021

Hợp quần xã hội đầu tiên của con người gọi là

Hợp quần xã hội đầu tiên của con người gọi là

A. Bầy người nguyên thủy.

B. Thị tộc

C. Bộ lạc

D. Xã hội loài người sơ khai.

Hướng dẫn

Đáp án: A