Tháng Một 21, 2022

Hội nghị Ianta diễn ra tháng 2/1945 giữa 3 cường quốc là Mỹ, Liên Xô và …?

Hội nghị Ianta diễn ra tháng 2/1945 giữa 3 cường quốc là Mỹ, Liên Xô và …?

A. Đức

B. Nhật

C. Pháp

D. Anh