Tháng Mười Một 27, 2021

Hoàng đế Trung Hoa dưới triều Tần chia đất nước thành

Hoàng đế Trung Hoa dưới triều Tần chia đất nước thành

A. Phủ, huyện

B. Quận, huyện

C. Tỉnh, huyện

D. Tỉnh đạo

Hướng dẫn

Hoàng đế Trung Hoa dưới triều Tần chia đất nước thành các quận, huyện; đặt các chức quan Thái thú (ở quận) và Huyện lệnh (ở Huyện).

Đáp án cần chọn là: B