Tháng Mười Một 28, 2021

Hình thức đấu tranh của giai cấp tư sản trong buổi đầu chống chế độ phong kiến là

Hình thức đấu tranh của giai cấp tư sản trong buổi đầu chống chế độ phong kiến là

A. Đấu tranh đòi tự do phát triển kinh tế

B. Đấu tranh đòi quyền lợi về chính trị

C. Đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng

D. Làm cách mạng để lật đổ chế độ phong kiến

Hướng dẫn

Đáp án: C