Tháng Mười 17, 2021

Hiện tượng người sờ tay vào vật nóng thì rụt lại và hiện tượng chạm tay vào cây trinh nữ thì lá cụp lại có gì giống nhau ?

Hiện tượng người sờ tay vào vật nóng thì rụt lại và hiện tượng chạm tay vào cây trinh nữ thì lá cụp
lại có gì giống nhau ?
A. Đều là phản xạ ở sinh vật.
B. Đều là hiện tượng cảm ứng ở sinh vật
C. Đều là sự trả lời lại các kích thích của môi trường.
D. Cả B và C.

Hướng dẫn

Hiện tượng người sờ tay vào vật nóng thì rụt lại=> là phản xạ
Hiện tượng chạm tay vào cây trinh nữ thì lá cụp lại => cảm ứng ở thực vật
Cả hai đều là hiện tượng cảm ứng ở sinh vật.
Đáp án cần chọn là: B