Tháng Mười 17, 2021

: Hiện tượng mỗi NST kép trong cặp tương đồng phân li về một cực của tế bào ở

: Hiện tượng mỗi NST kép trong cặp tương đồng phân li về một cực của tế bào ở
A. kì giữa 1 của giảm phân.
B. kì sau 1 của giảm phân,
C. kì giữa 2 của giảm phân.
D. kì sau 2 của giảm phân.

Hướng dẫn

Hiện tượng mỗi NST kép trong cặp tương đồng phân li về một cực của tế bào ở kỳ sau giảm phân I
Đáp án cần chọn là: B