Tháng Mười Một 28, 2021

Hãy sắp xếp dữ kiện sau theo trình tự thời gian về lịch sử Ấn Độ thời phong kiến: 1. Vương triều Hồi giáo Đêli; 2. Ấn Độ bắt đầu bị thực dân Anh xâm chiếm; 3. Vương triều Môgôn; 4. Ấn Độ bị chia thành hai miền và sáu nước; 5. Thời kì trị vì của Acơba

Hãy sắp xếp dữ kiện sau theo trình tự thời gian về lịch sử Ấn Độ thời phong kiến:

1. Vương triều Hồi giáo Đêli;

2. Ấn Độ bắt đầu bị thực dân Anh xâm chiếm;

3. Vương triều Môgôn;

4. Ấn Độ bị chia thành hai miền và sáu nước;

5. Thời kì trị vì của Acơba

A. 1, 2, 3, 4, 5.

B. 2, 4, 3, 1, 5

C. 4, 1, 3, 5, 2.

D. 2, 4, 1, 3, 5.

Hướng dẫn

Đáp án: C