Tháng Mười Một 28, 2021

Hãy liên hệ: Lịch sử Việt Nam chịu ảnh hưởng như thế nào bởi chính sách đó

Hãy liên hệ: Lịch sử Việt Nam chịu ảnh hưởng như thế nào bởi chính sách đó

A. Có quan hệ bang giao hữu nghị, cùng phát triển

B. Trở thành đối tượng xâm lược của tất cả các triều đại phong kiến ở Trung Quốc

C. Trở thành đối tượng xâm lược của một số các triều đại phong kiến ở Trung Quốc

D. Đất nước không phát triển được

Hướng dẫn

Đáp án: B